Deklaracja członkowska PSKO

Po zapoznaniu się ze Statutem, proszę o przyjęcie w poczet członków PSKO

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (małoletni)

/ LZ

Działając w imieniu własnym oraz małoletniego, oświadczam, iż wyrażam zgodę na:

1. Przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu przez Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist (zwaną dalej „PSKO”) z siedzibą w Kamieniu Pomorskim (72-400), przy ul. Gryfitów 1, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000112518, jako niezależnego administratora danych, w celach statutowych związanych z członkostwem małoletniego w PSKO.

2. Przetwarzanie, w tym udostępniania danych takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, przynależność klubowa, nr licencji, nr żagla, zawartych w niniejszym formularzu przez PSKO w publicznie dostępnej aplikacji webowej SailingNet, prowadzonej przez działającą na zlecenie PSKO firmę PR-POINT Ewa Sołtysiak, z siedzibą w Chojnicach (89-600), ul. Książąt Pomorskich 14 lok 8, NIP 5551295471, dla celów sporządzania rankingów regat organizowanych pod patronatem PSKO.

3. Przetwarzanie, w tym udostępniania danych takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, przynależność klubowa, nr licencji, nr żagla, płeć, przez PSKO w publicznie dostępnej aplikacji webowej SailingNet, prowadzonej przez działającą na zlecenie PSKO firmę PR-POINT Ewa Sołtysiak, z siedzibą w Chojnicach (89-600), ul. Książąt Pomorskich 14 lok 8, NIP 5551295471, dla celów sporządzania rankingów regat organizowanych pod patronatem PSKO, obsługi składek oraz przetwarzaniu i archiwizowaniu historii wyników zawodnika.

4. Przekazywanie przez PSKO danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do organizatorów regat żeglarskich o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowych, zgłoszonych do PSKO i organizowanych zgodnie z obowiązującym regulaminem PSKO, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia do uczestnictwa w danych regatach, podpisanego przez zgłaszanego członka PSKO lub jego opiekuna prawnego:

5. Nieodpłatne utrwalanie mojego i małoletniego wizerunku i głosu w materiale filmowym, fotograficznym lub dźwiękowym, realizowanym przez lub na zlecenie PSKO, VMG Orkisz Sp. z o.o. oraz Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. w związku z udziałem małoletniego w regatach żeglarskich, zarówno regionalnych, ogólnopolskich jak i międzynarodowych, oraz innych wydarzeniach, których inicjatorami są ww. podmioty, w tym odbywających się w ramach Pucharu Polski Kinder + Sport klasy Optimist, a ponadto, na nie ograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie tak utrwalonego mojego wizerunku i głosu (w dowolnej części) i opatrzonego w zależności od potrzeb moim i małoletniego imieniem i nazwiskiem, w szczególności, na następujących polach eksploatacji (przetwarzania):

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalania dowolną techniką, w tym zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub na błonie fotograficznej/filmowej bądź w jakikolwiek inny sposób, bez żadnych ograniczeń ilościowych, wprowadzania do pamięci komputera, zapisu czasowego i trwałego oraz kopiowania takich zapisów, archiwizacji zapisów, dokonywanie obróbki cyfrowej oraz retuszu mojego wizerunku, i posługiwanie się nim w utworach (kompozycjach) składających się na wytworzony materiał i zawierających także wizerunki innych osób, hasła reklamowe oraz przedstawiających przedmioty materialne,

b) w zakresie obrotu egzemplarzami materiału, na których wizerunek utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy, sporządzanie wersji obcojęzycznych;

c) w zakresie rozpowszechniania, w sposób inny niż określony w lit b) powyżej – publicznego wyświetlania w dowolnej wersji językowej, dowolną techniką (w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych, multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób kodowany lub niekodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych), nadawania, reemitowania, odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w telewizji, internecie, na pokazach, promocjach, eventach, przy czym prawo to ma charakter ponadgraniczny i nieograniczony w czasie, z zastrzeżeniem prawa do wykonania dubbingu i podłożenia listy dialogowej oraz rozpowszechniania tak powstałej wersji w zakresie powyższym bez uzyskiwania dodatkowej zgody i zapłaty wynagrodzenia.

© 2022 Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. | powered by SailingNet

Informacje

Szanowni Zawodnicy, Trenerzy, Rodzice

Nowi Członkowie PSKO (Zawodnicy) zobowiązani są do wypełnienia deklaracji członkowskiej oraz opłacenia składki członkowskiej. Deklarację w oryginale wysyłamy na adres jak poniżej. Deklarację wypełniamy tylko raz.

Bardzo prosimy opiekunów prawnych zawodników o jej wydrukowanie, podpisanie i odesłanie zwykłym listem na adres:

Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist

Edyta Sołtysiak

ul. 63 Pułku Piechoty 71A/11

87-100 Toruń

Dopiero po jej otrzymaniu i weryfikacji udzielonych zgód będziemy mogli umieścić Zawodnika w rankingu na stronie PSKO i serwisie SailingNet.